All three waiting to load

All three waiting to load

All three at Edinburgh Harley-Davidson